Tại sao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ

187

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2005, thì “ Công ty trách nhiệm hữu hạn một  thành viên không được giảm vốn điều lệ”

Pháp luật quy định Công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ, bởi vì đây là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu của công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đều lệ của công ty.

Chính vì vậy, nếu pháp luật cho phép Công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ, chủ sở hữu có thể lợi dụng quy định này để giảm vốn điều lệ một cách dễ dàng nhằm trốn tránh các nghĩa vụ về tài sản, dẫn tới quyền lợi của các chủ nợ không được bảo đảm./.