Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế

1001

Ngày 06/06/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/08/2018. Trong đó, đặc biệt thay đổi về đối tượng được tham gia học tập tại các trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài được phép thành lập.

Tại Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định Học sinh Việt Nam không đủ 05 tuổi không được tiếp nhận vào học chương trình của nước ngoài”. Nghị định 86/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định này và thay vào đó Nghị định này chỉ yêu cầu số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh.

Ngoài ra, nghị định cũng có những điểm mới về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục như liên kết giáo dục giữa cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện chương trình giáo dục tích hợp. Cụ thể là các quy định về đối tượng liên kết, chất lượng chương trình giáo dục tích hợp và quy định về điều kiện Giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp. Nghị định cũng quy định về gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục; đình chỉ tuyển sinh hoặc chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục; trách nhiệm của các bên liên kết giáo dục.

Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.