Những điều cấm trong việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Theo Điều 6ter của Công ước Paris quy định: Các nước thành viên của Liên minh thoả thuận từ chối hoặc huỷ bỏ việc đăng ký, ngăn cấm bằng các biện pháp thích hợp việc sử dụng làm nhãn hiệu hoặc thành phần của nhãn hiệu - mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền[...]
nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris

Nhãn hiệu được mặc nhiên coi là nổi tiếng nếu luật quốc gia cho phép điều đó[...]

Quy định về nhãn hiệu theo Công ước Paris

Theo quy định tại Điều 6 Công ước Paris thì Công ước Paris không quy định các điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu mà dành việc này cho luật quốc gia của các nước thành viên[...]

Đơn yêu cầu thay đổi chủ sở hữu theo thoả ước Madrid

Đơn yêu cầu thay đổi chủ sơ hữu cần có những nội dung sau[...]

Đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn sẽ áp dụng một đơn chung, thông tin về đơn đăng ký như sau[...]

Chữ ký trong tài liệu giao dịch đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

Nếu trong tài liệu giao dịch với cơ quan của một bên ký kết phải có chữ ký của một bên thì chữ ký đó cần thỏa mãn những điều kiện sau[...]

Những tài liệu không được yêu cầu trong quá trình xử lý đơn theo Thỏa ước Madrid

Trong quá trình chờ xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì không một bên ký kết nào có quyền yêu cầu những tài liệu sau trong đơn đăng ký[...]

Phân loại hàng hóa và dịch vụ trong đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hàng hóa và dịch vụ trong một đơn hay đăng ký nhãn hiệu nào đó của mỗi đăng ký hay bất kỳ công bố nào đó do một cơ quan thực hiện thì đều phải ghi tên của hàng hóa và dịch vụ đó theo phân nhóm được quy định theo bảng phân loại Nice và phải ghi số ký hiệu nhóm của mỗi hàng hóa dịch vụ đó[...]

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

Khi có yêu cầu đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải có một số hay toàn bộ những thông tin hay tài liệu sau[...]

Hiệp ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế

Hiệp ước nhãn hiệu hàng hóa được thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1994 tại Geneva có hiệu lực ngày 1 tháng 8 năm 1996, Hiệp ước này áp dụng đối với những nhãn hiệu cấu tạo bởi các ký hiệu nhìn thấy được, hiệp ước này không áp dụng với những nhãn hiệu vô hình[...]