Những tài liệu không được yêu cầu trong quá trình xử lý đơn theo Thỏa ước Madrid

304

Trong quá trình chờ xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì  không một bên ký kết nào có quyền yêu cầu những tài liệu sau trong đơn đăng ký: (Theo quy định tại khoản 3 Thỏa ước Madrid).

–         Bất kỳ bản chứng nhận hoặc bản trích sao đăng ký kinh doanh

–         Thông tin về việc người nộp đơn đang tiến hành một hoạt động thương mại hoặc công nghiệp, chứng cứ liên quan

–         Thông tin về việc người nộp đơn đang tiến hành một hoạt động thương mại hoặc công nghiệp, chứng cứ liên quan

–         Chứng cứ về việc nhãn hiệu đã được đăng ký  tại một bên ký kết khác hoặc tại một quốc gia là thành viên Công ước Pais  mà không phải là một bên ký kết.