Chữ ký trong tài liệu giao dịch đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

417

Nếu trong tài liệu giao dịch với cơ quan của một bên ký kết  phải có chữ ký của một bên thì chữ ký đó cần thỏa mãn những điều kiện sau:

* Ký kết bằng văn bản:

–        Chữ ký bằng tay

–        Chữ ký in hay chữ ký nổi hoặc sử dụng con dấu

–        Có thể yêu cầu sử dụng con dấu thay cho chữ ký bằng tay trong trường hợp cá nhân ký tài liệu là công dân của bên ký kết và địa chỉ cảu người đó thuộc lãnh thổ nước đó

–        Có thể yêu cầu con dấu phải ghi kèm theo tên người có con dấu được sử dụng

* Giao dịch bằng fax:

-Tài liệu giao dịch bằng fax được coi là có hiệu lực trong giao dịch nếu trên bản fax đó có chữ ký hoặc con dấu và tên của người đó

– Bên ký kết trong giao dịch trên có thể quy định rằng bản gốc cảu tài liệu đã được chuyển bằng fax phải được nộp cho Cơ quan trong một thời hạn nhất định,

* Giao dịch bằng điện tử

Giao dịch bằng điện tử được coi là có hiệu lực nếu tài liệu đó chỉ rõ người gửi tài liệu đó qua các phương tiện tử theo quy định của Bên ký kết quy định.