Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris

243
nhãn hiệu nổi tiếng

–      Nhãn hiệu được mặc nhiên coi là nổi tiếng nếu luật quốc gia cho phép điều đó.

–     Nhãn hiệu được coi là nổi tiếng nếu theo đề nghị của bên có liên quan, các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm từ chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, biên dịch, và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thế sử dụng nhãn hiệu đó trên các loại hàng hoá giống hoặc tương tự

–     Thời hạn được yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu nổi tiếng la không ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu

–      Nếu việc sử dụng nhãn hiệu hay đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu thì không quy định thời hạn hủy bỏ với những nhãn hiệu đó.