Đơn yêu cầu thay đổi chủ sở hữu theo thoả ước Madrid

467

Đơn yêu cầu thay đổi chủ sơ hữu cần có những nội dung sau:

– Tên và địa chỉ của chủ sở hữu mới

– Tên và địa chỉ của chủ sở hữu mới

– Tên quốc gia mà chủ sở hữu mới là công dân, tên quốc gia mà chủ sở hữu mới thường trú hay có trụ sở thương mại hoặc công nghiệp thực thụ

– Bản chất pháp lý của pháp nhân và của quốc gia và có thể là đơn vị lãnh thổ thuộc quốc gia mà pháp luật ở đó thành lập cơ sở thành lập pháp nhân đó nếu chủ sở hữu đó là một pháp nhân

– Tên và địa chỉ của người đại diện của chủ sở hữu cũ

– Địa chỉ giao dịch

– Tên và địa chỉ của người đại diện cuả chủ sở hữu mới

– Địa chỉ giao dịch của chủ sở hữu mới