tổ chức tín dụng ngân hàng

Quyền & nghĩa vụ của người quản lý, điều hành tổ chức tín dụng

Theo Luật số 47/2010QH/12 của Quốc hội: Luật tổ chức tín dụng thì người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng có...
Quyền hoạt động ngân hàng

Quyền hoạt động ngân hàng

Theo Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội: Luật tổ chức tín dụng thì quyền hoạt động của ngân hàng được quy định như sau[...]
Các hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

Quy định hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

Luật số 47/QH10/2012 của Quốc hội: Luật tổ chức tín dụng đã quy định về hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng như sau[...]