Quyền hoạt động ngân hàng

470
Quyền hoạt động ngân hàng
Giao dịch

Theo Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội: Luật tổ chức tín dụng thì quyền hoạt động của ngân hàng được quy định như sau:

Thứ nhất: Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Thứ hai:  Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán.