Hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công

Trong quá trình triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, phát sinh những trường hợp không thể thực hiện bằng hệ thống VNACCS/VCIS. Vì vậy, Tổng cục hải quan đã ban hàng công văn số 4110/TCHQ-GSQL để hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công[...]

Các doanh nghiệp được ân giảm thuế phải có văn bản cam kết

Cụ thể, đó là văn bản cam kết về cơ sở sản xuất thực hiện theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính; cam kết về chứng từ thanh toán thực hiện theo mẫu đính kèm công văn số 3845/TCHQ-VNACCS[...]

Quy trình gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu mới

Quy trình gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã tăng thêm hai bước: Phê duyệt đề xuất và tổng hợp báo cáo, so với quy trình cũ chỉ bao gồm 3 bước: Tiếp nhận hồ sơ gia hạn, kiểm tra và xử lý hồ sơ gia hạn và tổng hợp báo cáo. [...]

Người chơi điện tử được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ

Đây là quy định tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đang được NHNN lấy ý kiến đóng góp[...]

Từ ngày 20 tháng 2 : Chỉ được nhập khẩu ô tô các loại không quá 5 năm sử dụng

Cụ thể, ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu đáp ứng được điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu[...]
Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa và dịch vụ quốc tế

Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa và dịch vụ quốc tế

Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa và dịch vụ quốc tế [...]

Công ước Paris

Công ước Paris là công ước về bảo hộ sở hữu trí tuệ được thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1883, sau nhiều lần sửa đổi tại nhiều quốc gia thì công ước được tổng sửa đổi vào ngày 28 tháng 9 năm 1979[...]

Khái quát chung về Công ước Stockholm

Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế Giới, tên tiếng anh là World Intellectual Property Organization, viết tắt là WIPO được thành lập vào ngày 14 tháng 7 năm 1967 tại Stockholm, là một trong những cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc[...]

Tổng quan về hệ thống đăng ký nhãn hiệu Madrid

Doanh nghiệp có thể sử dụng Hệ thống Madrid để đăng ký nhãn hiệu tại thị trường xuất khẩu thông qua một thủ tục đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm bao gồm[...]

Phân loại hàng hóa và dịch vụ trong đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hàng hóa và dịch vụ trong một đơn hay đăng ký nhãn hiệu nào đó của mỗi đăng ký hay bất kỳ công bố nào đó do một cơ quan thực hiện thì đều phải ghi tên của hàng hóa và dịch vụ đó theo phân nhóm được quy định theo bảng phân loại Nice và phải ghi số ký hiệu nhóm của mỗi hàng hóa dịch vụ đó[...]

Hiệp ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế

Hiệp ước nhãn hiệu hàng hóa được thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1994 tại Geneva có hiệu lực ngày 1 tháng 8 năm 1996, Hiệp ước này áp dụng đối với những nhãn hiệu cấu tạo bởi các ký hiệu nhìn thấy được, hiệp ước này không áp dụng với những nhãn hiệu vô hình[...]