Người chơi điện tử được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ

386

Đây là quy định tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đang được NHNN lấy ý kiến đóng góp.Theo đó, sau khi người chơi điện tử nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ có thể mang, chuyển số tiền ngoại tệ trả thưởng ra nước ngoài.

Cụ thể, nếu tiền trả thưởng là ngoại tệ bằng tiền mặt thì người chơi có thể lựa chọn bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài hoặc mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài hoặc nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.

Đối với các trường hợp trả tiền bằng chuyển khoản, số ngoại tệ trả thưởng đó sẽ được chuyển từ tài khoản chuyên dùng của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sang tài khoản của người chơi mở tại ngân hàng được phép hoặc tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.

Đặc biệt, nếu Thông tư này chính thức có hiệu lực, các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài  được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại  hối khác  phải mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại 01(một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ.

Dự thảo có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác, cũng như những điều khoản về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Để tìm  hiểu chi tiết Dự thảo Thông tư, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau