Đăng ký bản quyền Logo công ty

348

Nếu khách hàng mong muốn đăng ký bản quyền logo công ty tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, SB Law xin được tư vấn thủ tục đăng ký cũng như chi phí cho công việc này, như sau:

I.   ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1.   Công việc thực hiện

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho logo của Quý Công ty tại Cục Bản Quyền Tác Giả, bao gồm các công việc sau đây:

–  Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả.

–  Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.

– Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 10 đến 15 ngày làm việc kể từ ngày SB Law nộp hồ sơ hợp lệ.

2.   Chi  phí thực hiện công việc:

Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả được tính dựa trên số lượng tác phẩm đăng ký. Cụ thể như sau:

Công việc thực hiện

Phí (VND)

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

– Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 01 Logo tại Cục Bản quyền tác giả

410.000

2.090.000

Tổng

2.500.000

Ghi chú:

Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ,  không bao gồm 5% VAT.

3.  Các tài liệu cần thiết để nộp đơn:

Nếu Quý Công ty thực sự quan tâm và có nhu cầu được hỗ trợ dịch vụ đăng ký Bản quyền Logo công ty, Quý Công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho SB Law các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả:

  1. Giấy Ủy quyền (theo mẫu của SB Law soạn thảo).
  2. Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu (trong trường hợp Tác giả đồng thời là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đứng tên chủ sở hữu tác phẩm) theo mẫu của SB Law soạn thảo).
  3. Quyết định giao nhiệm vụ (Trong trường hợp chủ sở hữu là công ty)
  4. 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm.
  5. 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (hoặc các đồng tác giả).
  6. 02 quyển in tác phẩm cần đăng ký có dấu giáp lai của Công ty.