Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

238

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những điều khoản cơ bản sau:

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của các bên (gồm bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng);
  • Đối tượng chuyển nhượng
  • Căn cứ chuyển nhượng (căn cứ pháp lý và thực tế);
  • Giá, phương thức thanh toán;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
  • Bồi thường thiệt hại
  • Điều khoản khác do các bên thỏa thuận

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

SBLAW là đơn vị pháp lý, sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan cho khách hàng.