Tư vấn soạn thảo và đàm phán Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

525

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn soạn thảo và đàm phán Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan cho khách hàng.

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là một loại hợp đồng dân sự và phải được lập thành văn bản. Nội dung của hợp đồng gồm những điều khoản cơ bản sau:

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của các bên (bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền);
  • Căn cứ chuyển quyền (căn cứ theo pháp luật và căn cứ thực tế);
  • Phạm vi chuyển giao quyền (phạm vi lãnh thổ và đối tượng);
  • Giá, phương thức thanh toán;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
  • Điều khoản khác do các bên thỏa thuận

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật sở hữu trí tuệ.