Công ước Paris

199

Công ước Paris là công ước về bảo hộ sở hữu trí tuệ được thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1883, sau nhiều lần sửa đổi tại nhiều quốc gia thì công ước được tổng sửa đổi vào ngày 28 tháng 9 năm 1979.

Công ước gồm có 30 điều khoản quy định chủ yếu về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả, giải pháp hữu ích.

Những thành viên của công ước Paris phải tuân thủ thao những quy định chung thống nhất gồm có:

–         Nguyên tắc đối xử quốc gia

–         Quyền ưu tiên

–         Một số nguyên tắc chung với hệ thống bảo hộ quyến sở hữu công nghiệp

–         Các quy định về hành chính phục vụ cho việc thi hành công ước.