Doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp

571
Thanh toán băng tiền mặt

Ngày 31/12/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định thanh toán bằng tiền mặt  và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với giao dịch tài chính doanh nghiệp cần chú ý hai nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất: Các doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp từ ngày 1/3/2014.

Thứ hai: Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau từ ngày 1/3/2014.

Để các quy định được thực thi nghiêm minh, chính xác thì cần sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước như Ngân hàng nhà nước, Bộ tài chính …

Cụ thể là, ngân hàng nhà nước sẽ  Hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 4, Điều 7 và Điều 9 của Nghị định này. Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện Khoản 1 Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

Đồng thời, trách nhiệm các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được nhấn mạnh.

Nghị định 222/2013  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

Nghị định này thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

Các bạn xem văn bản theo đường link này  222_2013_ND-CP_218047