Được phép sử dụng Tiếng Việt không dấu trên hóa đơn

300

Ngày 15/5/2013 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đó thông tư đề cập tới những nội dung quan trọng sau đây:

Thứ nhất: Được phép sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn.

Thứ hai: Doanh nghiệp cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải có đăng ký ngành lập trình hoặc xuất bản phần mềm.

Thứ ba: Gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn in từ máy tính: Không buộc phải cùng màu mực.

Thứ tư: Quy định rõ trách nhiệm khi mất hóa đơn trong quá trình giao nhận

Thứ năm: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:

– Báo cáo hóa đơn quý I: chậm nhất là ngày 30/4.

– Báo cáo hóa đơn quý II: chậm nhất là ngày 30/7.

– Báo cáo hóa đơn quý III: chậm nhất là ngày 30/10.

– Báo cáo hóa đơn quý IV: chậm nhất là ngày 30/1 năm sau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Bãi bỏ Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010.

Các nội dung hướng dẫn về hóa đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Qúy khách có thể dowload văn bản theo đường link sau 64_2013_TT-BTC_190411