Quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

480
Vịnh hạ long

Ngày 25/4/2013 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Theo đó, vấn đề quản lý tài sản cố định phải dựa trên các tiêu chuẩn và dấu hiệu nhận biết sau:

Thứ nhất: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

Thứ hai: Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên.

Thứ ba: Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Tài sản cố định được quản lý theo nguyên tắc sau:

– Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

– Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ = Nguyên giá của tài sản cố định – Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

Cũng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC thì số lần thay đổi trích hao đối với tài sản cố định là không quá 01 lần.

Đối với các TSCĐ đang trích khấu hao theo Thông tư 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản đó được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian tối đa 3 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Các bạn có thể xem văn bản theo đường link này 45_2013_TT-BTC_183508