Khái quát chung về Công ước Stockholm

249

Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế Giới, tên tiếng anh là World Intellectual Property Organization, viết tắt là WIPO được thành lập vào ngày 14 tháng 7 năm 1967 tại Stockholm, là một trong những cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc.

Công ước Stockholm gồm có 21 Điều khoản cơ bản quy định về thành viên, chức năng, mục đích và các chế độ hoạt động cuẩ tổ chức này.

Theo Điều 3 Công ước Stockholm có đưa ra một số mục tiêu chính là đẩy mạnh hoạt động trí tuệ sang tạo trên toàn Thế Giới và tạo điều kiện chuyển giao công nghệ liên quan đến sở hữu trí tuệ sang các nước đang phát triển và đảm bảo được sự hợp tác giữa các liên minh.

WIPO hiện có 184 thành viên trong đó có Việt Nam, Việt Nam gia nhập WIPO vào năm 1976