Luật sư riêng cho doanh nghiệp

215
Thành lập công ty tại Hồng Kông

Trong trường hợp doanh nghiệp (Quý Công ty) mong muốn được SBLAW cung cấp luật sư riêng cho doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn pháp lý trong kinh doanh, SBLAW cung cấp dịch vụ luật sư riêng như sau:

I. ĐỀ XUẤT PHẠM VI TƯ VẤN VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

1.  Phạm vi dịch vụ:

Phạm vi dịch vụ của SBLAW bao gồm các công việc sau đây:

(i) Tư vấn cho Quý Công ty về mặt pháp lý đối với mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lao động, ngành nghề kinh doanh, thuế, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động chủ đạo của Quý Công ty, …

(ii) Hỗ trợ Quý Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến theo yêu cầu cụ thể từ Quý Công ty trong từng trường hợp cụ thể.

2. Phương thức thực hiện:

Phạm vi dịch vụ nêu trên có thể được thực hiện bởi một hoặc một số phương thức sau đây:

(i) Gặp mặt trực tiếp giữa luật sư của S&B Law với người đại diện của Quý Công ty.

(ii) Trao đổi qua thư điện tử, điện thoại

3. Trình tự thực hiện

(i) Bước 1: Quý Công ty phát sinh nhu cầu cần được tư vấn. Các Phòng/Ban liên quan đến nhu cầu tư vấn gửi yêu cầu tư vấn cho Nhân sự đầu mối của Quý Công ty để Nhân sự đầu mối của Quý Công ty gửi yêu cầu tư vấn cho SBLAW. Nhân sự đầu mối của Quý Công ty có thể gửi email giới thiệu về một nhân sự cụ thể sẽ làm việc trực tiếp với SBLAW, trong trường hợp này, nhân sự thuộc Phòng/Ban có yêu cầu cần được tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với SBLAW để được cung cấp dịch vụ tư vấn.

(ii) Bước 2: SBLAW tiếp nhận yêu cầu tư vấn. Yêu cầu tư vấn của Quý Công ty được gửi trực tiếp đến Nhân sự đầu mối của SBLAW. Nhân sự đầu mối của SBLAW sẽ gửi email thông báo cho Quý Công ty về số giờ ước tính cần thiết để thực hiện yêu cầu tư vấn của Quý Công ty. Trong quá trình thực hiện, SBLAW có thể điều chỉnh số giờ phù hợp và cần thiết để đảm bảo cho việc tư vấn đạt hiệu quả tối đa. Trong trường hợp này, Nhân sự đầu mối của SBLAW sẽ thông báo lại với Quý Công ty về số giờ đã được tính toán lại. Trong mọi trường hợp, SBLAW sẽ chỉ thực hiện công việc sau khi đã nhận được xác nhận đồng ý từ phía Quý Công ty đối với số giờ dịch vụ được SBLAW ước tính.

Nhân sự đầu mối của SBLAW, tùy thuộc vào yêu cầu tư vấn của Quý Công ty sẽ chỉ định luật sư phù hợp để thực hiện việc tư vấn cho Quý Công ty. Nhân sư đầu mối của SBLAW sẽ gửi email để giới thiệu Luật sư tư vấn cho Quý Công ty trong từng trường hợp cụ thể.

(iii) Bước 3: Nhân sự đầu mối của Quý Công ty/hoặc nhân sự được Nhân sự đầu mối của Quý Công ty chỉ định gửi email xác nhận đồng ý với thông báo về số giờ dịch vụ ước tính của SBLAW.

(iv) Bước 4: SBLAW thực hiện công việc và gửi kết quả cho Quý Công ty.

SBLAW trong trường hợp này được hiểu là Nhân sự đầu mối của SBLAW hoặc Luật sư được Nhân sự đầu mối của SBLAW chỉ định.

Quý Công ty được hiểu là Nhân sự đầu mối của Quý Công ty hoặc nhân sự được Nhân sự đầu mối của Quý Công ty chỉ định.

Luật sư Đặng Thành Chung, Luật sư của S&B Law
Luật sư Đặng Thành Chung, Luật sư của SBLAW

II.PHÍ DỊCH VỤ:

1. Phí dịch vụ:

(i) Phí dịch vụ chuẩn là: 10,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng)/tháng tương ứng với 10 giờ tư vấn/tháng.

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm:

– Thuế Giá trị gia tăng.

– Chi phí đi lại/lưu trú của Luật sư (nếu có).

– Chi phí in, sao tài liệu (nếu có).

– Chi phí vận chuyển tài liệu (nếu có).

– Phí ngân hàng (nếu có).

– Cước phí điện thoại đường dài/di động (nếu có).

– Các chi phí khác phát sinh để giải quyết yêu cầu tư vấn (nếu có). Các chi phí này (nếu có) sẽ do Quý Công ty tự chi phí.

Phí dịch vụ chuẩn không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

(ii) Trường hợp Quý Công ty sử dụng quá 10 giờ/tháng, thì số giờ vượt quá sẽ được tính theo mức phí thông thường là 2,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng)/giờ làm việc.

(iii) Trường hợp Quý Công ty sử dụng không hết 10 giờ/tháng, thì số giờ còn lại trong tháng sẽ được lũy kế sang tháng kế tiếp. Tổng số giờ lũy kế sẽ được cộng dồn lại cho đến kết thúc năm để phục vụ cho một yêu cầu tư vấn lớn, phức tạp của Quý Công ty (nếu có). Số giờ lũy kế chỉ có hiệu lực trong vòng 01 năm.

2. Thanh toán:

Định kỳ vào ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, SBLAW sẽ gửi cho Quý Công ty hồ sơ thanh toán gồm:

(i) Báo cáo sử dụng dịch vụ tư vấn, trong đó liệt kê lại chi tiết các yêu cầu tư vấn đã được SBLAW thực hiện trong tháng, tương ứng với số giờ dịch vụ mà Quý Công ty đã sử dụng trong tháng. Báo cáo này sẽ được ký bởi Nhân sự đầu mối của SBLAW.

(ii)   Hóa đơn tài chính đối với Phí dịch vụ chuẩn đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng là: 11,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười một triệu đồng).

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý Công ty nhận được hồ sơ thanh toán từ SBLAW, Quý Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán bằng các chuyển khoản vào tài khoản cho SBLAW.