Video: Luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2014 sau những tháng đầu triển khai

392

Luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2014 sau những tháng đầu triển khai là nội dung được luật sư Nguyễn Thanh Hà trao đổi: