Chức năng của WIPO

201

Theo quy định tại điều 4 Công ước Stockholm thì chức năng hoạt động của WIPO gồm có:

–         Thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp thiết kế để có sự bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả trên toàn thế giới và làm hài hòa các đăng ký quốc gia trong lĩnh vực này.

–         Thực hiện việc quản lý công việc theo Công ước Paris, những công ước đặc biệt được thành lập trong quan hệ với các công ước khác và công ước Berne

–         Có thể đồng ý tham gia, sự quản lý của bất kỳ hiệp ước quốc tế nào khác nhằm làm thúc đẩy sự bato hô sở hữu trí tuệ

–         Khuyến khích sự ký kết các điều ước quốc tế để thúc đẩy sự bảo hộ sở hữu trí tuệ

–         Đề nghị sự hợp tác tới các nước yêu cầu sự hỗ trợ pháp lý để thúc đẩy sự bảo hộ sở hữu trí tuệ

–         Phối hợp và khuếch tán thông tin liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ, thực hiện và thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực này và công bố kết quả những nghiên cứu đó

–         Duy trì dịch vụ bảo hộ quốc tế về sở hữu trí tuệ, trong trường hợp phù hợp thì cung cấp đăng ký và công khai dữ liệu liên quan đến đăng ký

–         Thực hiện tất cả những hoạt động phù hợp khác.