Tổng quan về hệ thống đăng ký nhãn hiệu Madrid

379

Doanh nghiệp có thể sử dụng Hệ thống Madrid để đăng ký nhãn hiệu tại thị trường xuất khẩu thông qua một thủ tục đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm bao gồm:

–         Nhận đơn tập trung đối với nhãn hiệu quốc tế

–         Quản lý tập trung đối với các quyền đạt được.

Văn bản pháp lý điều chỉnh Hệ thống Madrid.

 Hệ thống Madrid về Đăng ký nhãn hiệu quốc tế được điều chỉnh bằng các văn bản sau:

–        Thỏa ước Mandrid (1891)

–         Nghị định thư Madrid (1989)

–         Văn bản quy chế chung (1996)

–         Văn bản hướng dẫn hành chính (2002)

–         Luật và các quy định của từng quốc gia điều chỉnh vấn đề này.