Mức phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán

344
Mức phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán

Ngày 16/01/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trong đó quy định mức thu phí bán đấu giá chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán là 0,3% trên tổng giá trị cổ phần/mỗi loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 300 triệu đồng/cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán. Giá trị cổ phần, chứng khoán bán được dùng để tính mức thu phí cho một cuộc đấu giá bao gồm cả giá trị bán được qua phương thức thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá.

Mức thu phí bán đáu giá chứng khoán áp dụng tại các tổ chức được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần do các bên thỏa thuận nhưng mức thu không vượt quá 0,3% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được.
Đồng thời, mức thu phí bán đấu giá chứng khoán tối thiểu áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và các tổ chức được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định là 20 triệu đồng/cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán.

Phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán nêu trên áp dụng đối với việc bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán và các tổ chức được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2014, thay thế Thông tư số 82/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần.

Download Nghị định tại 09_2014_TT-BTC