Phân loại hàng hóa và dịch vụ trong đăng ký nhãn hiệu quốc tế

243
phân loại hàng hóa dịch vụ

Hàng hóa và dịch vụ trong một đơn hay đăng ký nhãn hiệu nào đó của mỗi đăng ký hay bất kỳ công bố nào đó do một cơ quan thực hiện thì đều phải ghi tên của hàng hóa và dịch vụ đó theo phân nhóm được quy định theo bảng phân loại Nice và phải ghi số ký hiệu nhóm của mỗi hàng hóa dịch vụ đó.

– Nhóm hàng hóa, dịch vụ

Hàng hóa hay dịch vụ không được coi là tương tự nhau nếu chỉ với lý do là trong bất kỳ đăng ký hay công bố nào đó của Cơ quan đăng ký mà hàng hóa và dịch vụ đó xuất hiện trong cùng một nhóm thuộc bảng phân loại Nice

Hàng hóa, dịch vụ là không được coi là tương tự nhau nếu chỉ với lý do rằng trong một đơn đăng hay công bố nào đó của một Cơ quan nào mà hàng hóa và dịch vụ đó không cùng trong một nhóm hàng hay dịch vụ theo bảng phân loại Nice.