Đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

491

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn sẽ áp dụng một đơn chung, thông tin về đơn đăng ký như sau:

–         Mẫu đơn MM2

–         Ngôn ngữ của đơn quốc tế (Tiếng Anh/Pháp/Tây Ban Nha)

–         Tên và địa chỉ của người nộp đơn

–         Quyền của người nộp đơn

–         Danh mục hàng hóa và dịch vụ (Bảng phân loại Nice, bảng gần nhất là Nice X)

–         Mẫu nhãn hiệu (rõ ràng, sắc nét)

–         Các bên tham gia được chỉ định

–         Các khoản lệ phí phải nộp liên quan đến đơn

  • Phí cơ bản (653 hoặc 903 CHF)
  • Phí bổ sung đối với mỗi Bên tham gia được chỉ định không quy định phí riêng HOẶC phí riêng của mỗi Bên tham gia được chỉ định.