Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

214

Khi có yêu cầu đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải có một số hay toàn bộ những thông tin hay tài liệu sau:

–       Yêu cầu đăng ký

–      Tên và địa chỉ của người nộp đơn

–      Tên nước mà người nộp đơn là công dân nếu người đó là công dân cảu bất kỳ nước nào , tên nước mà người nộp đơn có nơi cư trú, nếu có, và tên nước mà người nộp đơn có cơ sở thương mại haowcj công nghiệp thực sự và hữu hiệu nếu có.

–       Tên và địa chỉ của người đại diện nếu người nộp đơn có người đại diện.

–       Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và các thông tin,chứng cứ

–       Yêu cầu hưởng hưởng sự bảo hộ trên cơ sở trinhg bày tại triển lãm

–       Yêu cầu đăng ký và công bố nhãn hiệu theo các ký tự chuẩn

–       Yêu cầu bảo hộ màu sắc

–       Tuyên bố về nhãn hiệu ba chiều

–       Mẫu nhãn hiệu

–        Phiên âm nhãn hiệu hay một số bộ phận nhất định cảu nhãn hiệu

–        Tên hàng hóa, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu

–        Chữ ký người đại diện nộp đơn

–         Tuyên bô về ý định sử dụng nhãn hiệu

Sau khi đã nộp đơn cho cơ quan quốc tế thì người nộp đơn có thể nộp thay thế hây nộp bổ sung hồ sơ nhãn hiệu về tuyên bố sư dụng nhãn hiệu, tuyên bố về việc thực sự sử dụng nhãn hiệu và chứng cứ khẳng định điều đó.