Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có nhất thiết phải là thành viên hội đồng?

449

Câu hỏi:

Quý công ty cho tôi hỏi chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là người ngoài được không? Vì sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

“1. Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.”

Và Khoản 1 Điều 57 quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau:

“1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.”

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên do Hội đồng thành viên bầu và phải là một thành viên của Hội đồng thành viên. Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải là thành viên trong công ty.