Quyền chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần

510

Câu hỏi: Công ty tôi làm việc trước đây là doanh nghiệp nhà nước và hiện đang tiến hành cổ phần hóa. Vì đã làm việc lâu năm tại công ty nên tôi sẽ được cấp một số nhỏ cổ phần. Xin hỏi tôi có quyền chuyển nhượng số cổ phần này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ phần trong Công ty cổ phần được chuyển nhượng tự do trừ các trường hợp:

– Cổ phần đó là cổ phần ưu đãi biểu quyết (quy định tại Khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014).

– Cổ phần đó là cổ phần do cổ đông sáng lập nắm giữ. Cổ phần này chỉ có thể chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác sau thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty đăng ký kinh doanh hoặc cho cá nhân khác nếu được sự chấp thuận của hội đồng cổ đông (quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014).

– Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần và các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng (quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014).

Như vậy, bạn cần căn cứ vào loại cổ phần mà mình sở hữu và Điều lệ công ty để xác định mình có quyền bán số cổ phần đó hay không.