Có bắt buộc phải áp dụng Điều lệ mẫu đối với công ty cổ phần đại chúng?

292

Câu hỏi: Tôi là Ngọc, ở Hà Nội. Công ty tôi hiện đang là công ty cổ phần đại chúng, vừa qua theo quy định mới của pháp luật thì có ban hành Điều lệ mẫu đối với công ty cổ phần đại chúng. Điều lệ của công ty tôi có một số quy định khác với Điều lệ mẫu này. Vậy, tôi muốn hỏi là Công ty chúng tôi bắt buộc phải sửa đổi Điều lệ để giống với quy định tại Điều lệ mẫu không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thăc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng thì:

“Điều 3. Điều lệ công ty

Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành.”

Vây, Công ty cổ phần của bạn khi xây dựng điều lệ công ty sẽ dẫn chiếu và tham khảo vào điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 chứ không mang tính chất bắt buộc, sao cho phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2006 sửa đổi năm 2013 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị trong công ty đại chúng. Điều đó có nghĩa là nếu công ty bạn xây dựng điều lệ mới thì không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Căn cứ tại Điều 6 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị trong công ty đại chúng cũng có quy định:

“Điều 6. Điều lệ công ty

1. Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn Điều lệ mẫu để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty”.

Vây, Điều lệ này không mang tính chất bắt buộc áp dụng nên quý công ty của bạn không nhất thiết phải áp dụng Điều lệ mẫu này, nếu điều lệ của công ty trái với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hoặc chưa đầy đủ theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị trong công ty đại chúng thì cần phải sửa đổi. Nếu không trái và phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thì cũng nên là áp dụng điều lệ mẫu này để xây dựng lại Điều lệ. Công ty đại chúng có những đặc thù so với các công ty khác thế nên nhà nước cần quản lý chặt chẽ hơn và có những quy chế điều chỉnh riêng.

Luật doanh nghiệp 2014 có quy định mới trong trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cụ thể như thế nào luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ giải đáp trong video: