Luật sư tư vấn chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

217
Luật sư sở hữu trí tuệ SBLaw

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ gồm chuyển giao quyền sử dụng và chuyển giao quyền sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Luật sư sở hữu trí tuệ của tôi sẽ tư vấn cho khách hàng những công việc sau đây:

  • Tư vấn về quy trình pháp lý chuyển nhượng quyền sở hữu,  chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền, …
  • Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn cho tài liệu chứng minh quyền nộp đơn trong việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác thông qua chuyển giao
  • Hướng dẫn thẩm định giá chuyển nhượng, giá chuyển quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu
  • Tư vấn chuyển giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu,… cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản
  • Tư vấn trường hợp chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.