Luật sư tư vấn chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong sở hữu trí tuệ

243
Luật sư sở hữu trí tuệ SBLaw

SBLaw có các Luật sư tư vấn chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong sở hữu trí tuệ.

Các luật sư của chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ sau đây:

  • Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
  • Hướng dẫn khách hàng hoặc tự  thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh quyền lợi hợp pháp.
  • Cử luật sư tham gia làm việc với bên vi phạm nhằm thương lượng, hòa giải và xử lý vi phạm.
  • Cử luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng trước cơ quan thẩm quyền như cơ quan quản lý cạnh tranh, cơ quan tòa án, trọng tài.