Luật sư bảo hộ Sáng chế

237
Luật sư sở hữu trí tuệ SBLaw

Luật sư bảo hộ Sáng chế của SBLaw gồm các công việc sau:

 • Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ của sáng chế của chủ sở hữu quyền và tác giả sáng chế.
 • Tư vấn về quy trình, điều kiện đăng ký và bảo hộ sáng chế
 • Tư vấn quy trình, điều kiện đăng ký sáng chế
 • Tra cứu thông tin sáng chế nhằm phục vụ xác lập quyền và sử dụng sáng chế trong thực tế.
 • Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn các hành vi vi phạm sáng chế tại Việt Nam
 • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
 • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp về sáng chế
 • Đăng ký bằng sáng chế quốc tế tại Mỹ, EU và theo PCT.
 • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài.
 • Hoàn chỉnh bản mô tả sáng chế, bản vẽ và tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế
 • Hướng dẫn soạn thảo Bản mô tả sáng chế, Bản tóm tắt về sáng chế theo đúng quy định của luật
 • Hướng dẫn khách hàng xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác
 • Trợ giúp khách hàng soạn thảo đơn đầu tiên, tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.