Luật sư bảo hộ Quyền tác giả và quyền liên quan

257
Luật sư sở hữu trí tuệ SBLaw

SBLaw đại diện cho khách hàng bảo hộ Quyền tác giả và quyền liên quan  tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cụ thể như sau:

  • Tư vấn về quy trình đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan xác lập quyền.
  • Tư vấn các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam và quốc tế.
  • Tư vấn về khả năng và phạm vi bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan.
  • Tư vấn về các hành vi vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan
  • Cử luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan
  • Soạn thảo Văn bản đồng thuận của các đồng chủ sở hữu (nếu có)
  • Tư vấn về chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng bản quyền.
  • Cử luật sư đàm phán mua bản quyền truyền hình, bản quyền sách với đối tác trong và ngoài nước.