Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

226

Theo Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì các tổ chức cá nhân có quyền tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm . Thông tin này được lưu giữ trong Sổ đăng kí giao dịch bảo đảm ,cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm và Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm.

Pháp luật cũng quy định rõ có các hình thức cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm như sau:

1. Người tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm nộp đơn yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo một trong các hình thức sau đây:

a) Trực tiếp nộp đơn hoặc ủy quyền cho người khác nộp đơn yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin;

b) Gửi đơn yêu cầu cung cấp thông tin qua đường bưu điện;

c) Gửi đơn yêu cầu cung cấp thông tin qua hệ thống trực tuyến;

d) Gửi đơn yêu cầu cung cấp thông tin qua fax hoặc gửi qua thư điện tử.

2. Người tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm tự tra cứu thông tin trong hệ thống đăng ký trực tuyến của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tuy nhiên không phải tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm đều được chấp nhận, cụ thể là những trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 43,Nghị định này.

“1. Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

a) Yêu cầu cung cấp thông tin tại cơ quan không có thẩm quyền cung cấp thông tin;

b) Đơn yêu cầu cung cấp thông tin không hợp lệ;

c) Người yêu cầu cung cấp thông tin không nộp phí cung cấp thông tin.”

Trong trường hợp từ chối cung cấp thông tin thì cơ quan nhận được đơn yêu cầu cung cấp thông tin phải lập thành văn bản gửi cho người yêu cầu cung cấp thông tin, trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Quy định này không áp dụng trong trường hợp tra cứu thông tin trong hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến.

Thời hạn giải quyết đơn yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm được quy định tại Điều 44 Nghị định này ,cụ thể như sau:

“Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ngay trong ngày nhận đơn yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết đơn yêu cầu cung cấp thông tin thì cũng không quá 03 ngày làm việc.”

Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là một vấn đề vô cùng quan trọng ,chính vì vậy các tổ chức cá nhân muốn đạt được hiệu quả cao cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Các bạn có thể dowload theo đường link nghị định 83/2010 NĐ-CP  về đăng kí giao dịch bảo đảm