Cần 1- 2 năm để trở thành thạc sĩ

211

Ngày 15/05/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ với nhiều quy định mới.

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ, Thông tư quy định là 1 tới 2 năm học. Với những ngành ,chuyên ngành ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm học trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên thì sẽ áp dụng thời gian đào tạo thạc sĩ trong 1 năm. Thời gian đào tạo từ 1,5 – 2 năm được áp dụng với những chuyên ngành còn lại.

Việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ được tổ chức tối đa 2 lần/năm và thực hiện theo phương thức thi tuyển đối với người Việt Nam, với người nước ngoài có nguyện vọng học ở Việt Nam thì sẽ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

Môn thi sẽ gồm 3 môn:  Môn ngoại ngữ và 2 môn thi khác do thủ trưởng cơ sở đào tạo xác định ,  nhưng bắt buộc phải có một môn chủ chốt của ngành chuyên ngành đào tạo được xác định theo yêu cầu của ngành , chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Riêng đối với ngành hoặc chuyên ngành đặc thù hoặc chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ,cơ sở đào tạo có thể thay môn thi không chủ chốt bằng phương thức kiểm tra năng lực khác phù hợp với yêu cầu của ngành,chuyên ngành.

Cũng theo Thông tư này,  các đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm:  Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên tại các địa phương là Khu vực 1 theo Quy chế tuyển sinh đại học,  cao đẳng hiện hành;  thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;  con liệt sĩ; anh hùng lực lượng vũ trang,  anh hùng lao động;  người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương thuộc Khu vực 1;  con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận bị dị dạng, di tật,  suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập.  Các đối tượng này sẽ được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho 01 trong 02 môn thi còn lại nếu thuộc diện miễn thi ngoaị ngữ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 và thay thế Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011.