Đăng kí giao dịch bảo đảm thông qua hệ thống đăng kí trực tuyến

189
hệ thống đăng kí trực tuyến

Theo Nghị định về đăng kí giao dịch bảo đảm số 83/2010/NĐ-CP,  được thông qua ngày 23/07/2010 của Chính phủ thì các cá nhân tổ chức có quyền đăng kí giao dịch bảo đảm thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến. Yêu cầu đặt ra là phải có đơn đăng kí , có thể hiểu là thông điệp dữ liệu điện tử có đầy đủ các nội dung thuộc diện kê khai theo mẫu. Theo đó giá trị pháp lí của đơn đăng kí trực tuyến giống như đơn giấy.

Tuy nhiên phải lưu ý các trường hợp việc đăng kí giao dịch trực tuyến không có giá trị như sau:

a) Đăng ký không đúng thẩm quyền của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm quy định tại khoản 4 Điều 47 của Nghị định này;

“Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển và các tài sản khác không thuộc thẩm quyền đăng ký của các cơ quan quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này”

b) Nội dung đăng ký vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Những nội dung đăng kí vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái với đạo đức xã hội như các tệ nạn xã hội, những trò chơi, những trang mạng xấu, ảnh hưởng không tốt tới những đối tượng tiếp cận thông tin đó.

Khi đăng giao dịch trực tuyến cá nhân tổ chức phải có một tài khoản , dùng để truy cập vào hệ thống đăng kí. Cơ quan quản lý hệ thống đăng ký trực tuyến có trách nhiệm cấp tài khoản đăng ký trực tuyến cho cá nhân, tổ chức, nếu có yêu cầu. Cá nhân, tổ chức có tài khoản đăng ký trực tuyến phải bảo vệ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình.

Hoạt động của hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm phải được vận hành liên tục, an toàn, chính xác.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm qua hệ thống trực tuyến đối với tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, các tài sản khác.

Các bạn có thể dowload văn bản chính thức ở đường link này nghị định 83/2010 NĐ-CP về đăng kí giao dịch bảo đảm