Có cần lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?

297

Câu hỏi: Tôi là Hoa. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên của tôi mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xin hỏi, sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty tôi có phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau đó không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 49 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

c) Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

2. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.”

Theo quy định của pháp luật, thì ngay sau khi công ty của bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải lập sổ đăng ký thành viên. Nội dung của sổ đăng ký thành viên được quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2014.