Chào bán thêm cổ phần

420

Câu hỏi 67: Nếu phát hành thêm cổ phần thì hình thức như nào? có mấy hình thức?

Theo Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán 2006:

Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.

Theo quy định tại Điều 6 Luật chứng khoán 2006:

12. Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;

b) Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định