Việc hoàn trả vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thực hiện ra sao?

187

Câu hỏi: Tôi là là Long, ở Hải Dương. Theo quy định tại Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014, công ty TNHH 2 thành viên có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả vốn góp cho thành viên của công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ. Hiện giờ tôi đang có nhu cầu rút vốn của công ty nhưng không thuộc các trường hợp được quy định tại điều 52 thì tôi có thể yêu cầu công ty hoàn trả vốn cho tôi theo trường hợp quy định tại điều 68 được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 68, Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo”.

– Hình thức hoàn trả phần vốn góp cho các thành viên trong công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ theo quy định tại điểm a, khoản 3 điều 68, luật doanh nghiệp 2014 được thực hiện khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp

+ Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên

– Việc hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên được thực hiện đối với tất cả các thành viên, chỉ hoàn trả một phần vốn góp của các thành viên, khi công ty có nhu cầu giảm vốn điều lệ, không áp dụng đối với trường hợp khi chỉ có yêu cầu của một thành viên

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn không thể yêu cầu công ty hoàn trả lại phần vốn của bạn trong công ty theo dưới hình thức theo quy định tại Điều 68, nếu muốn rút vốn, bạn có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp.