Tư vấn về điều kiện và hình thức mua cổ phần trong công ty cổ phần cho cá nhân

217

Câu hỏi: Tôi là Tiến. Hiện tại tôi muốn mua cổ phần trong công ty cổ phần. Quý công ty cho tôi hỏi về điều kiện và hình thức mua cổ phần như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện mua cổ phần:

Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về chủ thể được mua cổ phần như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Như vậy, nếu bạn không thuộc các đối tượng không được góp vốn vào công ty theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức thì bạn hoàn toàn có thể mua cổ phần trong công ty cổ phần.

Thứ hai, về hình thức mua cổ phần:

Khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định hình thức chào bán cổ phần:

2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán ra công chúng;

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Như vậy, nếu bạn không phải là cổ đông của công ty cổ phần bạn muốn mua cổ phần thì bạn có thể mua cổ phần theo hai hình thức đó là: mua cổ phần được chào bán ra công chúng, mua cổ phần được chào bán riêng lẻ.