Quy định pháp luật về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

269

Câu hỏi: Tôi là Liên, ở Hà Nội. Qúy công ty cho tôi hỏi: Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính đều là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, đều có thể thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính. Theo Thông tư số 20/2017/TT-NHNN, khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là số tiền mà bên thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính. Pháp luật quy định khoản phải thu này có thể được chuyển giao cho người khác thông qua hợp đồng bán khoản phải thu. Thực chất đây là việc chuyển giao quyền đòi nợ của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính đối với chủ thể có nhu cầu.

Thông tư quy định bên bán khoản phải thu có thể thực hiện việc bán bằng phương thức thỏa thuận thông qua đàm phán trực tiếp giữa bên bán và bên mua hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới, hoặc đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Khi thực hiện việc bán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải thành lập Hội đồng bán khoản phải thu phù hợp với điều lệ, quy định nội bộ quy định về vấn đề này.

Việc thanh toán trong bán khoản phải thu phải tuân thủ quy định về đồng tiền sử dụng là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch bán khoản phải thu chỉ được thực hiện trong trường hợp công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính bán khoản phải thu bằng ngoại tệ cho bên mua là người không cư trú.

Hợp đồng bán khoản phải thu cần đảm bảo những nội dung cơ bản về:

-Thông tin xác định bên bán, bên mua;

– Khoản phải thu, thời hạn còn lại của hợp đồng cho thuê tài chính, tài sản cho thuê tài chính liên quan tới khoản phải thu được bán và tên, địa chỉ của bên thuê tài chính;

– Giá bán khoản phải thu, chi phí liên quan đến việc thực hiện bán khoản phải thu;

– Đồng tiền bán khoản phải thu; phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán;

– Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng bán khoản phải thu (nếu có);

– Quy định về chuyển giao quyền đòi nợ, quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định;

– Quy định về việc bên mua trực tiếp thu tiền thuê; hoặc bên bán thu tiền thuê để trả cho bên mua hoặc thành viên đầu mối thanh toán thu tiền thuê để trả cho bên mua (trong trường hợp bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính hợp vốn có thành viên đầu mối thanh toán);

– Quy định về việc truy đòi khoản phải thu (nếu có);

– Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại;

– Trách nhiệm gửi thông báo cho bên thuê tài chính (nếu có);

– Quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua;

– Quy định về việc xử lý trong trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn;

  • Giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng bán khoản phải thu;
  • Hiệu lực của hợp đồng bán khoản phải thu.

Thông tư 20/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2018. Hợp đồng bán khoản phải thu ký trước ngày 12/02/2018 được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng bán khoản phải thu phải phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Trong tiểu mục Hiểu đúng làm đúng của truyền hình quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà có phần tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp về vấn đề hợp đồng.