Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định? Vốn pháp định trong mỗi ngành nghề là bao nhiêu?

346

Trả lời:

Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định bao gồm:

1.  Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

+   Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng

+   Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD

2.  Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

+   Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng

+   Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng

3.  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

+   Công ty tài chính: 300 tỷ đồng

+   Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng

4.  Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)

5.  Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)

6.  Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)

7.  Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)

8.  Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 14 Luật điện ảnh)

9.  Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

+   Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng

+   Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng

10. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
+   Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng

+   Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng

11. Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

+   Vận chuyển hàng không quốc tế:

–    Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng

–    Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng

–    Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng

+   Vận chuyển hàng không nội địa:

–    Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng

–   Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng

–    Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng

12 Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)