Hồ sơ để tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

208
TOUR-NHA-TRANG-TEAMBUILDING-VINPEARL-LAND
  • Soạn thảo bộ hồ sơ gồm có Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm Sở kế hoạch và đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.
  • Tư vấn về soạn thảo Biên bản họp và Quyết định bổ sung ngành nghề cho doanh nghiệp
  • Tư vấn soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Hướng dẫn và tham gia vào việc soạn thảo Báo cáo năng lực tài chính, giải trình khả năng tài chính của doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục.
  • Soạn thảo và bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp.