Có được giữ tài sản của người khác khi họ không thực hiện nghĩa vụ ?

219

Câu hỏi: Tôi là Dũng, hiện tại tôi có đi sửa điện thoại Iphone 8 của tôi và khi đến cửa hàng sửa điện thoại tôi không mang đủ tiền để trả cho chi phí sửa chữa điện thoại đó nên tôi đã thương lượng với người nhân viên sửa chữa là đưa điện thoại cho tôi sử dụng và tôi trả 1 nửa rồi hôm sau tôi mang tiền ra trả nốt. Nhưng nhân viên không đồng ý và yêu cầu bao giờ tôi có đủ tiền thì họ sẽ giao điện thoại. Quý công ty cho tôi hỏi hành vi giữ điện thoại Iphone 8 của tôi của nhân viên đó có được coi là trái pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 346 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về cầm giữ tài sản như sau:

“Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ”.

Căn cứ vào quy định cầm giữ ta thấy việc bạn chưa trả đủ tiền cho việc sửa chữa điện thoại đó là việc bạn chưa hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ, cho nên việc giữ điện thoại của nhân viên sửa chữa điện thoại là đúng và nhân viên sửa chữa điện thoại có quyền và nghĩa vụ như sau:

Điều 348 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về quyền của bên cầm giữ:

“1. Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ.

2. Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ.

3. Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý.

Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ.”

Điều 349 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ của bên cầm giữ:

“1. Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ.

2. Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ.

3. Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ.

4. Giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện.

5. Bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ.”

Như vậy, bạn sẽ được giao lại điện thoại sau khi bạn thanh toán xong tiền sửa chữa điện thoại