Nhặt được tài sản đánh rơi có phải khai báo cho cơ quan có thẩm quyền không?

731
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi là Công. Tháng trước tôi có nhặt được chiếc dây chuyền vàng và hiện tại tôi đang giữ chiếc dây chuyền đó. Một người bạn của tôi biết chuyện liền nói theo pháp luật dân sự thì phải giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Xin hỏi, tôi có phải khai báo và giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trường hợp xác lập quyền sở hữu với tài sản đánh rơi, bỏ quên:

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên

1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.

2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;

b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định của pháp luật thì bạn phải mang dây chuyền vàng đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã để thông báo cho chủ sở hữu biết đến nhận lại nêu bạn không biết chủ sở hữu là ai. Sau 1 năm nếu không xác định được ai là chủ sở hữu của dây chuyền vàng thì quyền sở hữu đối với tài sản được xác lập như sau:

– Nếu giá trị dây chuyền nhỏ hơn hoặc bằng 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được xác lập quyền sở hữu với tài sản.

– Nếu giá trị dây chuyền lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được hưởng bằng 10 lần giá trị mức lương cơ sở và 50% giá trị của phần vượt 10 lần mức lương cơ sở, còn phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.