Tư vấn về địa chỉ của chi nhánh

224
chi-nhanh-van-phong-dai-dien-dia-diem-kinh-doanh
  • Tư vấn doanh nghiệp kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật doanh nghiệp.
  • Kiểm tra và tư vấn nơi dự kiến đặt chi nhánh không thuộc diện bị quy hoạch hoặc nơi cấm đặt trụ sở.
  • Tư vấn về việc đặt chi nhánh tại nơi chưa có địa chỉ cụ thể.
  • Kiểm tra và đưa ra tư vấn về nơi dự kiến đặt chi nhánh được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng hay không?