Khi nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư thì phải làm sao để đảm bảo đầu tư?

189

Câu hỏi: Công ty tôi có một dự án đầu tư ở vùng khó khăn và được hưởng ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư nếu công ty tôi không được áp dụng ưu đãi đầu tư nữa do một số lý do như quy định pháp luật thay đổi thì công ty tôi phải thực hiện những biện pháp gì để bảo đảm đầu tư?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Quyền lợi của Nhà đầu tư được bảo đảm tối đa theo đúng tinh thần của Luật đầu tư năm 2014, trong mọi trường hợp, nếu có sự thay đổi về chính sách hay pháp luật của Nhà nước Việt Nam liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các nhà đầu tư, nguyên tắc duy nhất được thực hiện là cam kết đảm bảo tối đa quyền lợi của các nhà đầu tư.

Do đó, trường hợp Nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư do thay đổi pháp luật sẽ được xem xét giải quyết bằng một số biện pháp như: Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế; Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư; Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Để được áp dụng những biện pháp bảo đảm đầu tư đó, nhà đầu tư phải gửi yêu cầu bằng văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Trình tự thực hiện như sau:

a. Hồ sơ cần chuẩn bị

– Văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư gồm các nội dung sau:

+ Tên và địa chỉ của nhà đầu tư;

+ Ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực gồm: Loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, mức ưu đãi (nếu có);

+ Nội dung văn bản pháp luật mới có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư;

+ Đề xuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư năm 2014.

– Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có một trong các loại giấy tờ đó).

b. Số lượng hồ sơ

– 01 bộ hồ sơ.

c. Thủ tục

– Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, nhà đầu tư gửi yêu cầu bằng văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư. Trường hợp vượt thẩm quyền thì trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

d. Lệ phí

– Không có.

Như vậy, nếu công ty bạn thuộc trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư do thay đổi quy định của pháp luật, công ty bạn có thể thực hiện gửi yêu cầu bằng văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành với quy trình thực hiện và nội dung hồ sơ cụ thể như trên.