Điều kiện để đầu tư ra nước ngoài?

220

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là việc Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó ở nước ngoài.

Tổ chức kinh tế ở nước ngoài là tổ chức kinh tế được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong đó Nhà đầu tư sở hữu một phần hay toàn bộ vốn đầu tư.

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định 78/2006/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, thì để tiến hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

4. Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Bạn đọc có thể tham khảo Nghị định tại đây