Những dự án đầu tư trong nước không phải đăng ký đầu tư

318

Căn cứ vào Điều 42 của Nghị định 108 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều luật của Luật đầu tư 2005 thì:

1. Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Nhà đầu tư trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có nhu cầu được xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thực hiện đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư./.